Fantasma [Ghost] 1995
Fantasma [Ghost] 1995 detalhe [detail]